ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WOODFACTORY                                                                         VERSIE 23-05-2022

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.    Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen exclusief geregeld door deze algemene voorwaarden. Ze staan tevens vermeld op de website (www.woodfactory.be) van WOODFACTORY BELGIË BV, met maatschappelijke zetel te 9051 SINT-DENIJS-WESTREM (GENT), Twaalfapostelenstraat 8, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0688.555.983, hierna ‘Woodfactory’ waarvan de klant uitdrukkelijk verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

1.2.    Met ‘WOODFACTORY’ worden alle ondernemingen bedoeld die werken in het concept ‘Woodfactory’ en als dusdanig aansluiten bij Woodfactory België bv, zoals, maar niet uitsluitend Woodfactory Beringen BV, Woodfactory Gent (Frames bv) en Woodfactory Torhout (Hout & Bouw Renovatieteam bv).

1.3.       Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Enig andersluidend beding in dergelijke voorwaarden doet aan het voorgaande niets af.

1.4.     Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Woodfactory wordt gedoogd, zal dit geen enkel precedent scheppen en kan de klant daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

1.5.       Eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden wordt gecontracteerd, stemt de klant in met de toepassing van deze voorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen klant en Woodfactory.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1.     Woodfactory hanteert een systeem waarbij de klant de mogelijkheid wordt geboden om zaken te gebruiken die onder voorwaarden online via de website (www.woodfactory.be) ter beschikking gesteld worden.

2.2.     Voor abonnnees komt deze overeenkomst tot stand van zodra een bevestiging van het abonnement is verzonden door Woodfactory en de klant het abonnement betaald dan wel vernieuwd heeft.

2.3.     Voor personen die een opleiding of workshop volgen, georganiseerd door Woodfactory of door een derde partij, komt deze overeenkomst tot stand bij aanvang van de opleiding of workshop.

 

Artikel 3: Gebruiksperiode

3.1.   Voor abonnees die een machine reserveren, geldt dat de door de klant gebruikte zaken in het atelier van Woodfactory ter beschikking gesteld voor de periode die werd gereserveerd. Enige meertijd boven op de gereserveerde gebruiksperiode wordt automatisch aangerekend volgens het vermelde tarief. Enige mintijd kan in principe niet worden teruggevorderd, tenzij daar specifieke afspraken over werden gemaakt.

3.2.    Indien de klant een door Woodfactory georganiseerde workshop of opleiding volgt, zal deze termijn automatisch samenvallen met de duur van de te volgen workshop of opleiding.

3.3.    De gebruikstermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en vermeld staat op de reserveringsbevestiging, ongeacht of de klant effectief aanwezig is of niet.

3.4.   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de einddatum en eindtijdstip bindend. De gebruikstermijn eindigt feitelijk bij het verlaten van het atelier en/of de afgesproken reserveringsperiode van de klant is afgelopen.

3.5.    Woodfactory behoudt het recht om vanaf de overeengekomen einddatum het atelier zelf of door een derde in gebruik te nemen.

3.6.    De tijdsduur nodig voor de reiniging en onderhoud van het gebruikte, alsook eventuele noodzakelijke werkzaamheden, is in de gebruikstermijn inbegrepen.

 

Artikel 4: Reserveren en annuleren

4.1.   Onverminderd het voorgaande, kan de klant de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gereserveerde zaak, schriftelijk annuleren. De klant zal in dat geval een vergoeding verschuldigd zijn uitgedrukt in percenten van de gereserveerde gebruiksperiode. De vergoeding bedraagt 100 % van de afgesproken prijs indien de klant annuleert minder dan of gelijk aan 24 uur voor aanvang van het afgesproken starttijdstip. Indien de klant annuleert tussen 72 en 24 uur voor het afgesproken starttijdstip is deze een vergoeding verschuldigd van 50 % van de afgesproken prijs. Bij annulaties meer dan 72 uur voor het starttijdstip is er geen vergoeding verschuldigd. Indien Woodfactory de reserveringsperiode annuleert, dan is de klant – voor zover deze een particuliere consument is – gerechtigd op een zelfde vergoeding zoals in dit artikel vermeld staat.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de klant

5.1.   De klant, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of verantwoordelijkheid van de klant het gebruikte goed bedienen, dienen bekend te zijn met de bij het gebruikte behorende gebruiksinstructies en/of handleidingen en volgens deze te handelen. De klant, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of verantwoordelijkheid van de klant het gebruikte goed bedienen, worden geacht bekwaam te zijn om het gebruikte goed te bedienen na het volgen van een door Woodfactory georganiseerde initiatiecursus.

5.2.    Er rust op de klant na het verstrijken van de afgesproken termijn een teruggaveplicht.

5.3.    De klant dient het gebruikte (zowel het atelier als de gebruikte zaken) op de overeengekomen datum en tijdstip aan Woodfactory te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gebruikte heeft ontvangen bij aanvang van de gebruikstermijn. De klant dient de machine(s) gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht.

5.4.    De klant dient zelf eventuele houtoverschotten en ander afval weg te brengen of in de daarvoor voorziene containers of afvalzakken te deponeren tegen de daartoe voorziene prijs.

5.5.    Verhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woodfactory, op straffe van verval van verzekeringsdekking in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde ter beschikkingstelling.

5.6.    De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het correct gebruik van de toegangscode of toegangskaart, eventueel meegeleverde sloten, enz. van het gebruikte goed.

5.7.    De klant is, behoudens schriftelijke toestemming van Woodfactory, niet gerechtigd de gebruikte zaken te vervreemden, te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

5.8.   De aan de klant ter beschikking gestelde zaken mogen alleen worden gebruikt in het daartoe voorziene atelier. Het is ten strengste verboden deze zaken te verplaatsen binnen en/of buiten het atelier, tenzij daarvoor een schriftelijk akkoord is.

5.9.   De klant zal op het tijdstip van ingebruikname van het atelier alle gebruikte zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd. De klant zal alle eventuele gebreken onmiddellijk en ten laatste 15 minuten na eerste tijdstip van ingebruikname van het atelier melden aan Woodfactory. Zo niet wordt de klant vermoed de schade zelf te hebben veroorzaakt.

5.10.  Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging zet de gebruiker het gebruik ervan niet voort.

 

Artikel 6: Schade en verlies

6.1.    Schade aan het gebruikte goed, veroorzaakt binnen de periode waarin de klant voor het gebruikte goed verantwoordelijk is of tijdens een door de klant gevolgde workshop, dient onmiddellijk na ontdekking ervan, aan Woodfactory te worden gemeld.

6.2.   In geval van diefstal/vermissing van het gebruikte goed is de klant verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan Woodfactory te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is de klant verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Woodfactory te overleggen.

6.3.     Bij total-loss van het gebruikte goed, verplicht de klant zich de schade aan Woodfactory te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de klant zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gebruikte. Daarnaast blijft de klant aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Woodfactory geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

6.4.   De door of namens Woodfactory gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gebruikte goed, komt rechtstreeks voor rekening van de klant. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd, door een door Woodfactory aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Woodfactory wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Woodfactory.

6.5.    De klant wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht hij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gebruikte goed schuld heeft.

 

Artikel 7: Niet-toerekenbare tekortkoming / overmacht

7.1.    Indien Woodfactory, wegens overmacht, enige verplichting jegens de klant niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.

7.2.    Woodfactory is niet tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden, indien zij de overeenkomst wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

7.3.    Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Woodfactory die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Woodfactory gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan (niet-exhaustief): staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, stroompannes in het atelier, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 

Artikel 8: Ontbinding

8.1.  Woodfactory heeft het recht om de overeenkomst met de klant ten alle tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden indien de klant, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Woodfactory behoudt zich het recht om de klant toegang tot het gebouw en het materieel en materiaal te weigeren indien de klant reeds in het verleden aanleiding gaf tot problemen en/of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Gebruiksprijs en betaling

9.1.    De klant kan de geldende tarieven te allen tijde via de website van Woodfactory (www.woodfactory.be)  of ad valvas in de respectieve ateliers consulteren.

9.2.    De gebruiksprijs wordt in het geheel en voorafgaandelijk aan de ingebruikname van het gebruikte goed door de gebruiker betaald op een door Woodfactory aangewezen bankrekening.

9.3.   Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van nafacturatie van eventuele meertijd bovenop de gereserveerde gebruiksperiode en/of meerkosten, het gebruiksbedrag en/of aankoopbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening.

9.4.    In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Woodfactory als de dag van betaling.

9.5.    Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien Woodfactory in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens Woodfactory.

9.6.    Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de klant meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

9.7.     Tevens heeft Woodfactory, indien de klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:
a.    opschorting van de uitvoering van die overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
b.    gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Woodfactory tot enige schadevergoeding is gehouden;
c.    vergoeding van de door Woodfactory geleden schade.

9.8.    In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de klant, zullen alle overeenkomsten met de klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Woodfactory de klant binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Woodfactory, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd Woodfactory verder toekomende rechten.

9.9.    Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.

9.10.   Alle bedragen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.

 

Artikel 10: De waarborg

10.1.  Woodfactory kan facultatief beslissen om een waarborgsom te bedingen. Dit is ook het geval bij het volgen van een door Woodfactory georganiseerde workshop.

10.2.  De waarborgsom dient in dat geval voorafgaandelijk door de klant te worden betaald.

10.3.  De waarborgsom dient ter dekking van schade en/of verlies van het gebruikte materiaal, onafgezien wie oorzaak ervan is geweest, gebruiker of derden, en van elke mogelijke schadevergoeding die voortkomt uit de niet naleving van het gebruikscontract. Is de waarborgsom ontoereikend dan behoudt Woodfactory het recht de ontbrekende schade te vorderen.

10.4.  De waarborgsom kan in hoofde van de gebruiker niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde gebruiksom of als een afkoopsom voor enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gebruikte materiaal. Bij het einde van de overeenkomst heeft Woodfactory echter wel het recht om door de klant verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom.

10.5.  Deze waarborg geeft nooit recht op intresten.

10.6.  De waarborgsom wordt aan de gebruiker terugbetaald binnen de 7 werkdagen na teruggave van het gebruikte goed in zuivere en ongeschonden toestand en op voorwaarde dat er op dat ogenblik geen inbreuk op de gebruiksverplichtingen gekend is.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid Woodfactory

11.1.  De aansprakelijkheid van Woodfactory is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakschade en letselschade, aan zaken en persoon van de klant, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het gebruikte materiaal of door opzet of grove schuld, behoudens overmacht van Woodfactory. Tevens is de aansprakelijkheid van Woodfactory beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige immateriële, indirecte of gevolgschade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van vervangend materiaal, omzetverlies en/of winstderving, vertragingsschade, stilstandschade, productiebeperkingen, verlies van cliënteel of vorderingen van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2.  De aansprakelijkheid van Woodfactory kan nimmer het contractuele gebruiksbedrag te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

11.3.  De klant zal Woodfactory vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gebruikte zaak.

11.4.  Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens Woodfactory vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één jaar vanaf de schadedatum.

11.5.  De klant dient ervoor te zorgen dat hij voldoende verzekerd is.

 

Artikel 12: Persoonlijke levenssfeer en camerabewaking

12.1.   Woodfactory verwijst expliciet naar de privacyverklaring op haar website.

12.2.  De Camerawet is van toepassing en wordt nageleefd. Deze Wet is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s met het oog op bewaking en toezicht op besloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn.

 

Artikel 13: Regels specifiek voor abonnementen

13.1.   Het abonnement geeft de abonnee recht op vrij gebruik van de gebouwen. Het gebruik van de machines wordt betaald via een creditsysteem waarbij creditpacks vooraf moeten worden aangekocht

13.2.  De abonnementen worden aangegaan voor een periode van één jaar (twaalf maanden) en deze periode gaat in vanaf het ondertekenen of schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Periodieke betalingen per maand worden middels SEPA domiciliëring ingevorderd.

13.3.  Een jaarabonnement dat per maand wordt betaald, kan eenmalig na zes maanden worden stopgezet waarbij de klant een opzegperiode van twee weken in acht neemt. Van zodra de eerste zes maanden verstreken zijn, loopt het abonnement automatisch door voor de resterende pariode waarna artikel 13.4 in werking treedt.

13.4.  Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd tenzij een der partijen ten laatste één maand voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn aangeeft de overeenkomst niet te zullen verlengen.

13.5.   Abonnees worden verwacht (doch zijn niet verplicht) zoveel als mogelijk gebruik te maken van het reserveringssysteem. Als de abonnee niet gereserveerd heeft kan Woodfactory niet garanderen dat de machines of andere zaken die hij wil gebruiken ook beschikbaar zijn.

13.6.   De abonnee is wel verplicht zich middels code- of toegangskaart in te checken zodat de gebruiksperiode van de gebouwen geregistreerd wordt.

13.7.   Elke abonnee wordt verwacht over voldoende credits te beschikken om zijn gebruik va machines of andere diensten te kunnen betalen. Creditpacks kunnen op eenvoudige vraag worden bijgekocht.

13.8.   Elke abonnee dient  het gebruik van machines en andere diensten dat niet is inbegrepen in het abonnement, te registreren via het ter beschikking gestelde registratiesysteem. Woodfactory heeft het recht om periodiek ad random controles uit te voeren op het correcte gebruik van het registratiesysteem.

13.9.   Er wordt een waarborg gevraagd voor het gebruik van de persoonlijke code- of toegangskaart, die wordt enkel terugbetaald wanneer deze ongeschonden wordt terugbezorgd bij het einde van de jaargang.

13.10.  Voor het overige blijven de andere algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 

Artikel 14: Regels specifiek voor volgers van opleidingen of workshops

14.1.    Elke opleiding of workshop staat onder toezicht van een lesgever.

14.2.    De lesnemer is zich bewust van de gevaren van een houtbewerkingsatelier en zal nooit op eigen initiatief machines bedienen of op eigen initiatief activiteiten uitvoeren die niet kaderen binnen de opleiding.

14.3.    Elke lesnemer is op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften die gelden in het atelier waar de opleiding of de workshop gegeven wordt.

14.4.    De lesnemer neemt deel aan de workshop of opleiding op eigen verantwoordelijkheid. Woodfactory is niet verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen, tenzij die rechtstreeks kunnen worden toegewezen aan fouten aan de machines die voortkomen uit slecht of verkeerd onderhoud of die het gevolg zouden zijn van instructies van de lesgever die rechtstreeks zouden aanleiding geven tot een ongeval.

14.5.    Het is de lesnemer niet toegestaan instructies te geven aan collega lesnemers, tenzij daar een uitdrukkelijke toestemming voor wordt gegeven door de lesgever.

14.6.    De algemene voorwaarden uit deze overeenkomst blijven onverkort van kracht.

 

Artikel 15: Regels specifiek voor verkoop van goederen en diensten

15.1.  Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

15.2.  Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de levering tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, epidemie, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

15.3.  Wij behouden ons het recht voor een voorschot te vragen vooraleer de goederen te bestellen. Woodfactory behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling of opdracht uit te stellen tot aan de betaling van het integrale voorschot.

15.4.   Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers.

15.5.  De klant dient de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op conformiteit, kwaliteit en hoeveelheid. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de goederen door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding ervan.

15.6.  Alle goederen, materialen en benodigdheden, blijven - zelfs na incorporatie -  eigendom van Woodfactory tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de leveringen, goederen of materialen van Woodfactory slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Woodfactory zou toebehoren. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen geleverd worden. De klant staat vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

15.7.    Het eigendomsrecht strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Indien de opdrachtgever de goederen bezwaart of vervreemdt voordat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, aanvaardt hij dat het eigendomsvoorbehoud bijgevolg overgaat op de schuldvordering tot betaling van de prijs en komen de inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding ervan uitsluitend toe aan Woodfactory.

 

Artikel 17: Slotbepalingen, toepasselijk recht, forumkeuze

17.1.  Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van Woodfactory binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

17.2.  De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden of van overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverkort. Woodfactory en klant zijn gehouden bepalingen die nietig of vernietigd zijn te vervangen door wel geldende bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

17.3.   Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

17.4.   Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit een met Woodfactory gesloten overeenkomst, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.